สร้างคำนำมาใช้1 (6 ส.ค 61)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิผล เพราะคำในภาษาไทยคำเดียวมีหลายความหมาย จึงควรเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำเพื่อให้การเรียงลำดับคำนั้นมีความถูกต้องและสามารถสื่อสารได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.4/2  ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.   บอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้

2.  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง สร้างคำนำมาใช้
เรื่อง สร้างคำนำมาใช้1 (9 ส.ค 62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์