การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (26 ก.ค 61)(มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการนาวัสดุ เศษวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ มาดัดแปลง ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นได้ยาวนานขึ้น เราต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน

             3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  รู้จักใช้ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่างได้

2. อธิบายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกต                                                   

2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมินผลงาน                                   
- แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง เรียนรู้ร่วมกัน
เรื่อง การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (30 ก.ค 62)(มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์