ใส่ใจการกรอกรายการ2 20 ก.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกรอกแบบรายการประเภทต่างๆ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ติดต่อกิจธุระต่างๆ ต้องการความถูกต้องในข้อมูลนั้น จึงต้องตระหนักในความสำคัญของข้อมูลที่กรอกในรายการต่างๆ  เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ติดต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1      ป.4/5  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ

               ป.4/8 มีมารยาทในการเขียน

1.เขียนกรอกแบบรายการ

2.มีมารยาทในการเขียน

3.มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง ใส่ใจการกรอกรายการ
เรื่อง ใส่ใจการกรอกรายการ2 26 ก.ค.62
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์