เรียนรู้การเขียนจดหมาย(1) 16 ก.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นตัวกำหนดประเภทของจดหมายที่ใช้ติดต่อกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1      ป.2/4  เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ    
              ป.2/5   เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
2. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย(1) 22 ก.ค.62
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์