ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 22 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

 ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 1. การสังเกต

 2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

 3. การลงความเห็นจากข้อมูล

ด้านคุณธรรม

 1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 2. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

 3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ลักษณะของส่วนต่างๆของพืช
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 20 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว