Class Rules วันที่ 12 ก.ค. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ การใช้ประโยคคำสั่ง และการขอร้องซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในห้องเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำสั่ง และคำขอร้องได้

2. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านได้ 

3. พูดออกคำสั่ง และคำขอร้องง่าย ๆ ได้ 

 

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ป.5/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่าย ๆ

ต 1.2 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดและปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง

             2. ตรวจความถูกต้องของการบอกความหมายประโยคคำสั่ง คำขอร้อง

            3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง Class Rules
เรื่อง Class Rules วันที่ 11 ก.ค. 2562 (มีสื่อวีดีโอและใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น