หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 25 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์แต่ละชนิดมีหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตาทำหน้าที่ในการมองเห็น หูทำหน้าที่ในการฟังเสียง จมูกทำหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่น ปากทำหน้าที่ในการกินอาหารและส่งเสียงร้อง เท้าและขาทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ทรงตัว รับน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถระบุชื่อและบรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 26 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว