ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 4 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตามี 2 ตา เป็นวงกลม หูมี 2 หู เรียวยาว จมูกมี 2 รูมีสีดำ ปากมี 1 ปากเป็นช่องว่าง ขามี 4 ขาและเท้าแบน ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ป.๑/๒

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนสามารถระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว