การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย(1) 22 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ป.๑/๒

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาดและปลอดภัย

2. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย
เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกาย(1) 21 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว