หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(5)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่ต่าง ๆ และทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เป็นปกติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 - ว 1.2 ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

  - นักเรียนอธิบายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตอนที่ 2
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(5) 14 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว