หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ เช่น สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยสารอาหารให้มีขนาดเล็ดลง โดยแต่ละส่วนภายในของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่างๆของร่างกาย เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตอนที่ 2
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย(3) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว