แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (1) วันที่ 21 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทำเช่น การบีบ บิด ทุบ ดัด ดึง  ตลอดจนการทำให้ร้อนขึ้น หรือทำให้เย็นลง  จะทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะหรือมีสมบัติต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อาจนำมาซึ่งประโยชน์หรือทำให้เกิดอันตรายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกตและอธิบายผลของความร้อนที่มีต่อวัสดุ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เรื่อง แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (1) วันที่ 20 ส.ค.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว