Put on the Puppet Show วันที่ 22 มิ.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเล่านิทานที่เกี่ยวกับครอบครัวเรื่อง Goldilocks and the Three Bears การเชิดหุ่นและการแสดงบทบาทสมมุติจากนิทานที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียง บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการทำหุ่นถุงกระดาษได้

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำหุ่นถุงกระดาษได้

3. แสดงบทบาทสมมุติโดยการใช้หุ่นถุงกระดาษได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียง

2. ประเมินการพูดแสดงบทบาทสมมุติ

3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family

4. การเชิดหุ่นถุงกระดาษ

5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 1 : Me & My Family All About Me
ชั่วโมง Bedtime Story - Put on the Puppet Show
เรื่อง Put on the Puppet Show วันที่ 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น