การเปรียบเทียบหน่วยเวลา วันที่ 24 ก.ย.61 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเปรียบเทียบหน่วยเวลา อาจเปรียบเทียบได้โดยทำหน่วยเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน แล้วจึงเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบหน่วยเวลาได้

   ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  แก้ปัญหา

2.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การเปรียบเทียบหน่วยเวลา วันที่ 26 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์