การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน (ช่วง 5 นาที) (2) วันที่ 14 ก.ย.61 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

2.การเขียนบอกเวลา นิยมใช้จุดคั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที และใช้ น. เป็นอักษรย่อของคำว่า นาฬิกา เช่น 8 นาฬิกา 30 นาที เขียนเป็น 8.30 น.

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและอ่านได้  เมื่อกำหนดเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา        (ช่วง 5 นาที) ให้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน (ช่วง 5 นาที) (2) วันที่ 18 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์