การบอกเวลาเป็นนาฬิกา วันที่ 12 ก.ย.61 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลา

2.เราบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

     เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร   สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 7 เวลา
เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกา วันที่ 16 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์