เงินทอนและโจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท วันที่ 4 กันยายน 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนจากผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสิ่งของ เรียกว่า เงินทอน

2. จำนวนเงินทอนรวมกับราคาสิ่งของเท่ากับเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขาย

3. การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหา

2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง เงินทอนและโจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาท วันที่ 6 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์