การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 3 กันยายน 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การลบจำนวนเงิน ให้นำจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาท จำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์  โดยลบจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก่อน ถ้าจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก่อน ถ้าจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ให้กระจายจำนวนเงินที่เป็นบาทมา 1 บาท ซึ่งเท่ากับ 100 สตางค์ นำไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งแล้วจึงลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถลบเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์  หาคำตอบพร้อมตระหนักถึงความ-สมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหา

          2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง การลบ เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 5 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์