การบวก เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบวกจำนวนเงิน ให้นำจำนวนเงินที่เป็นบาทรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาท และจำนวนเงินที่เป็นสตางค์รวมกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์  โดยให้บวกจำนวนที่เป็นสตางค์ก่อน ถ้าผลบวกของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบ 100 สตางค์ หรือมากกว่า ซึ่ง 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท ให้นำ 1 บาท ไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           เพื่อให้นักเรียนสามารถบวก เงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ หาคำตอบและแสดงวิธีทำ  พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1. แก้ปัญหา

          2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง การบวก เกี่ยวกับเงินหน่วยเป็นบาทและสตางค์ วันที่ 4 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์