ความสัมพันธ์ของบาทและสตางค์ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1  บาท = 100 สตางค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์ เมื่อกำหนดจำนวนเงินเป็นบาท และบอกจำนวนเงินเป็นบาท เมื่อกำหนดจำนวนเงินเป็นสตางค์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง ความสัมพันธ์ของบาทและสตางค์ วันที่ 3 ก.ย.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์