เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ , ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เงินเหรียญและธนบัตรเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย

2. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ มีค่าดังนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ มีค่า 25 สตางค์ เหรียญห้าสิบสตางค์  1 เหรียญ มีค่า 50 สตางค์ เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ มีค่า 1 บาท หรือ 100 สตางค์  เหรียญสองบาท 1 เหรียญ      มีค่า 2 บาท  เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ มีค่า 5 บาท เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ มีค่า 10 บาท

3. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ มีค่าดังนี้ธนบัตรยี่สิบบาท 1 ฉบับ มีค่า 20 บาท ธนบัตรห้าสิบบาท 1 ฉบับ         มีค่า 50 บาทธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 1 ฉบับ มีค่า 100 บาท ธนบัตรห้าร้อยบาท 1 ฉบับ มีค่า 500 บาท ธนบัตรหนึ่งพันบาท 1 ฉบับ มีค่า 1,000 บาท

4. เงินเหรียญเรียงตามค่าจากน้อยไปมากได้ดังนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์  เหรียญห้าสิบสตางค์    เหรียญหนึ่งบาท  เหรียญสองบาท  เหรียญห้าบาท  และเหรียญสิบบาท

5. ธนบัตรเรียงตามค่าจากน้อยไปมากได้ดังนี้ธนบัตรยี่สิบบาท  ธนบัตรห้าสิบบาท  ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท  ธนบัตรห้าร้อยบาท  และธนบัตรหนึ่งพันบาท

6. ผลการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญหรือธนบัตรอาจมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน  หรือเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. จำแนกและบอกค่าเงินเหรียญและธนบัตรได้

2. เปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตรได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 6 เงิน
เรื่อง เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ , ธนบัตรชนิดต่าง ๆ และการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร วันที่ 30 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์