การอ่านแผนภูมิแท่ง (2) วันที่ 24 สิงหาคม 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.แผนภูมิแท่ง เป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยให้ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากแนวเดียวกัน

2.ส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 สถิติ
เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง (2) วันที่ 28 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์