การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (1 รูปแทนจำนวน 1 หน่วย) วันที่ 20 สิงหาคม 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1.  แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยรูปภาพที่แทนสิ่งเดียวกัน ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกัน และมีขนาดเท่ากัน

2.  ส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีดังนี้

-  ชื่อแผนภูมิ

-  ตัวแผนภูมิ

-  ข้อกำหนด

3.  จำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพ อาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ

4.  จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิและหาได้จากการนับเพิ่มหรือนำจำนวนรูปใน แผนภูมิคูณกับจำนวนรูปภาพ 1 รูป ที่ใช้แทนตามข้อกำหนด 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ จากแผนภูมิที่กำหนดให้

     ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 สถิติ
เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพ (1 รูปแทนจำนวน 1 หน่วย) วันที่ 22 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์