แบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ , แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 , แบบรูปของจำนวนนับที่ลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ5 ทีละ 25 ทีละ 50 และ แบบรูปซ้ำ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ชุดของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง  ขนาด  หรือสี  เป็นแบบรูป

2.ชุดของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ เท่า ๆกัน เป็นแบบรูป

3.ชุดของจำนวนที่ลดลงทีละ เท่า ๆกัน เป็นแบบรูป

4. ชุดของจำนวนที่ซ้ำกันเป็นชุด ๆ เป็นแบบรูปซ้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.บอกรูปต่อไปที่อยู่ในแบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีรูปร่างขนาด  หรือ  สี  ที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ

2.บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3  ทีละ 4  ทีละ 5  ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูป ซ้ำได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิตที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ลักษณะ แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 วันที่ 19 ส.ค.62 (มีแบบทดสอบ)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์