การนับเพิ่มทีละ 25 ทีละ 50 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (มีแบบฝึกหัด)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนับเพิ่มทีละ 25  เป็นการนับเพิ่มจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 25 ต่อเนื่องกันไป 

2. การนับเพิ่มทีละ 50  เป็นการนับเพิ่มจากจำนวนเริ่มต้นทีละ 50 ต่อเนื่องกันไป 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนถัดไปที่เพิ่มขึ้นทีละ 25   เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

2. บอกจำนวนถัดไปที่เพิ่มขึ้นทีละ 50   เมื่อกำหนดจำนวนเริ่มต้นให้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 4.5

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง การนับเพิ่มทีละ 25 ทีละ 50 วันที่ 6 ส.ค.62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์