สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(10) 19 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ทักษะการคิดคำนวณ  เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด  เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อเสริมทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(10) 19 ก.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล