สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(9) 12 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ( Polya) ซึ่งมีขั้นตอนการแก้ปัญหา 4  ขั้นตอน  คือ 

1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหา โดยอ่านสถานการณ์ที่เป็นปัญหานั้นให้เข้าใจ  ซึ่งจำแนกเป็น 3 ข้อดังนี้    

1.1. สิ่งที่สถานการณ์ให้มา   

1.2. สิ่งที่ต้องการให้ทำ   

1.3. สถานการณ์มีการซ่อนเงื่อนไขในการแก้ไว้หรือไม่

2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา  เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆ   เช่น การหารูปแบบ  การเดาและตรวจสอบ   การทำย้อนกลับ  การเขียนแผนผังหรือภาพประกอบ  การสร้างรูปแบบ  การทำตาราง   การทำปัญหาให้ง่ายลง  การเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  ฯลฯ

3. ขั้นดำเนินการตามแผน เป็นการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่

4. ขั้นตรวจสอบ ตรวจสอบโดยมองย้อนกลับหรือตรวจสอบแต่ละขั้นตอน แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(9) 12 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล