สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(8) 5 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การหารทศนิยมใช้หลักการเช่นเดียวกับการหารด้วยจำนวนนับโดยตำแหน่งจุดทศนิยมของผลหารจะอยู่ตรงตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวตั้งเสมอ ในกรณีที่หารแล้วมีเศษ ให้เต็มศูนย์ที่ตัวตั้งแล้วหารต่อไปจนเป็นศูนย์ หรือผลหารมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

                   1. หารทศนิยมได้

                    2. มีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
    1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(8) 5 ก.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล