สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(7) 29 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การคูณสามทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 และ 1,000 ใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วย 10 100 และ 1,000 แล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลคูณให้มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่กำหนดหรืออาจใช้การเลื่อนจุดทศนิยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

                    1. คูณทศนิยมได้

                    2. มีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(7) 29 ส.ค. 61 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล