สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(6) 22 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด
          1)  การประมาณค่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเป็นจำนวนนับ  ให้พิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง
ถ้าน้อยกว่า 5  ให้ปัดทิ้ง ถ้ามากกว่า 5 หรือเท่ากับ 5  ให้ปัดขึ้นไป 1 โดยเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนนับอีก 1 

           2)  การประมาณค่าทศนิยมสองตำแหน่งเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้พิจารณาทศนิยมตำแหน่ง
ที่สอง ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง ถ้ามากกว่า 5 หรือเท่ากับ 5  ให้ปัดขึ้นไป 0.1 โดยเพิ่มค่าของเลขโดด
ในหลักส่วนสิบอีก 0.1

           3)  การประมาณค่าทศนิยมสามตำแหน่งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้พิจารณาทศนิยมตำแหน่ง
ที่สาม ถ้าน้อยกว่า 5  ให้ปัดทิ้ง ถ้ามากกว่า 5 หรือเท่ากับ 5  ให้ปัดขึ้นไป 0.01 โดยเพิ่มค่าของเลขโดด
ในหลักส่วนร้อยอีก 0.01

          การบวกลบทศนิยมใช้หลักการเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนนับ  โดยการนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกลบกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

                   1. บอกค่าประมาณของทศนิยมได้

                    2. บวกและลบทศนิยมได้

                    3. มีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(6) 22 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล