สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(5) 15 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

ความคิดรวบยอด
          การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100 หรือ 1,000 เขียนในรูปทศนิยมจะได้ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง หรือทศนิยมสามตำแหน่ง ตามลำดับ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

          1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้

          2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

 1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
 2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(5) 15 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล