สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(4) 8 ส.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด
          ทศนิยมสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากันมากกว่ากัน  หรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ง  การเปรียบเทียบทศนิยมให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อน  ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยม  การเรียงลำดับทศนิยมหลายๆ จำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนและยังไม่ได้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ จะมีตัวส่วนเป็น 10 

ทศนิยมสองตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนและยังไม่ได้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ จะมีตัวส่วนเป็น 100 

ทศนิยมสามตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนและยังไม่ได้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ จะมีตัวส่วนเป็น 1,000 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ เรียงลำดับทศนิยม และเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วนได้

2 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(4) 8 ส.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล