สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(3) 1 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด
    ทศนิยมเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวน  เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000  สามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  สองตำแหน่งและสามตำแหน่ง ตามลำดับ  ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง และสามตำแหน่ง  สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000  ตามลำดับ  การอ่านทศนิยม ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมให้อ่านแบบจำนวนนับ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านแบบเรียงตัว  เลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวแรก  เรียกว่า ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง  เลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่สอง เรียกว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สอง  เลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่สาม  เรียกว่า ทศนิยมตำแหน่งที่สาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(3) 1 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล