สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(2) 25 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับใช้วิธีนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดย  ตัวส่วนคงเดิม

การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนใช้วิธีนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนหรือถ้าตัวเศษและตัวส่วนมีตัวหารร่วมให้นำตัวหารร่วมมาหารทั้งตัวเศษและ     ตัวส่วนก่อน  แล้วจึงหาผลคูณ   

 การคูณจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลคูณ

          เศษส่วนสองจำนวนที่คูณกันได้ 1  เศษส่วนทั้งสองเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกัน

     การหารจำนวนใดๆ ด้วยเศษส่วนได้โดยนำจำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

การหารจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลหาร

      การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน และจำนวนคละเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

7.1 นักเรียนสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากัน และเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้

7.2 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(2) 25 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล