สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(1) 18 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การทำเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปให้มีตัวส่วนเท่ากันอาจทำได้โดยนำ  จำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรืออาจทำได้โดยหา ค.ร.น.ของตัวส่วนทั้งหมด แล้วทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ ค.ร.น.    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากัน และเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้

2 นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(1) 18 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล