คณิตศาสตร์หรรษา(8) ep.8

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         โจทย์ปัญหา หมายถึง สถานการณ์หรือคำถามที่ต้องการหาข้อสรุป โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการตัดสินใจ    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(8) 4 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล