คณิตศาสตร์หรรษา(7) ep.7

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด
     ตารางซูโดกุแบบมาตรฐาน จะเป็นแบบ 9x9 เป็นตารางซูโดกุที่ง่ายและเพื่อทำความเข้าใจในการเล่นพื้นฐานสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มเล่น ตาราง 9x9 จะต้องเติมตัวเลข 1-9

    โจทย์ปัญหา หมายถึง สถานการณ์หรือคำถามที่ต้องการหาข้อสรุป โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการตัดสินใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(7) 27 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล