คณิตศาสตร์หรรษา(6) ep.6

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ตารางซูโดกุแบบมาตรฐาน จะเป็นแบบ 9x9 นอกจากนี้ ยังมีตารางขนาดที่ต่างไปคือ แบบ 4x4 6x6 12x12 16x16 และ 25x25 ในแบบ 4x4 และ 6x6 นั้น เป็นตารางซูโดกุที่ง่ายและเพื่อทำความเข้าใจในการเล่นพื้นฐานสำหรับเด็กและผู้ที่เริ่มเล่น ตาราง 4x4 จะต้องเติมตัวเลข 1-4 โดยไม่ซ้ำกัน ถ้าเป็น 6x6 จะเติมตัวเลข 1-6 โดยไม่ซ้ำกัน การบวก ลบ คูณ หาร ของจำนวนนับ เพื่อให้ได้คำตอบที่โจทย์ต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             -เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

-เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของจำนวนนับจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(6) 20 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล