คณิตศาสตร์หรรษา(5) ep.5

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เกม 24 เป็นเกมคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่ง ผู้เล่นจะได้รับเลข 4 จำนวน ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9 และจะต้องใช้การบวก, ลบ, คูณ หรือหารเพื่อให้ได้ค่าเป็น 24 เช่น 7.5.8.6 สามารถทำได้ดังนี้

 (7-5=2)(6/2=3)(8*3=24)

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-นักเรียนมีทักษะคิดเลขเร็วด้วยเกม 24

-นักเรียนสามารถหาค่าประมาณจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(5) 13 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล