คณิตศาสตร์หรรษา(4) ep.4

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสริมทักษะการคิดคำนวณ และหาค่าประมาณจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-นักเรียนมีทักษะคิดเลขเร็วด้วยเกม 24

-นักเรียนสามารถหาค่าประมาณจากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

     1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
     2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(4) 6 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล