คณิตศาสตร์หรรษา(3) ep.3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทบทวนการบวก การลบ จำนวนนับที่มีหลายหลัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.ฝึกทักษะวิธีใช้การบวก ลบ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

          2.สามารถหาคำตอบและแสดงวิธีทำได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(3) 30 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล