คณิตศาสตร์หรรษา(2) ep.2

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทดสอบประสาทสัมผัสการฟัง การมองของผู้เล่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1.พัฒนาจินตนาการ ทักษะสมาธิและสติปัญญาของผู้เล่น

          2.ส่งเสริมจินตนาการ ทักษะสมาธิและสติปัญญาของผู้เล่น

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(2) 23 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล