คณิตศาสตร์หรรษา(1) ep.1

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฝึกการสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนจากสิ่งที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.ทักษะการสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนจากสิ่งที่กำหนดให้   

            2.การสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คณิตศาสตร์หรรษา
เรื่อง คณิตศาสตร์หรรษา(1) 16 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล