ภาษาท่านาฏศิลป์ 3 (26 ก.ย. 62)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ภาษาท่านาฏศิลป์  เป็นการนำท่าทางต่างๆ  และสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เช่น  คำพูด กริยาอาการ  อารมณ์ ความรู้สึก  มาปฏิบัติเป็นท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่มีความหมายแทนคำพูด ให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้อง  การฝึกปฏิบัติ  การฝึกหัดภาษาท่าจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อจำได้สื่อความหมายได้ โดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผู้แสดงต้องการสื่อความหมายมากขึ้นที่มาของภาษาท่า ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์  แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท คือภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ และ ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 3.1   ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์

                       หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ ภาษาท่า- นาฏยศัพท์

              ป.4/2  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆในการถ่ายทอดเรื่องราว

                       การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์

                       การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว

             ป.4/3  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆตามความคิดของตน การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร้า

                      ประกอบจังหวะพื้นเมือง

              ป.4/4  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ รำวงมาตรฐาน- ระบำ

              ป.4/5  เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง

   ศ 3.2   ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ

                       ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การละเล่นของหลวง และที่มาของชุดการแสดง คุณค่าของ   

                       นาฏศิลป์ไทย

             ป.4/4  ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

             ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การชมการแสดง

                      เปรียบเทียบการนาฏศิลป์ กับการแสดงวัฒนธรรมอื่น

            ป.4/3  อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์

                     ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การทำความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดงนาฏศิลป์

 

    วัตถุประสงค์

           1. บอกความหมาย-ประเภทภาษาท่านาฏศิลป์

           2. แสดงภาษาท่านาฏศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภาษาท่านาฏศิลป์
เรื่อง ภาษาท่านาฏศิลป์ 3 (26 ก.ย. 62)
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ