นาฏยศัพท์ 4 (5 ก.ย 62)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำ ที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขน ละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่าง ๆ "นาฏย" หมายถึง เกี่ยวกับการฟ้อนรำ เกี่ยวกับการแสดงละคร "ศัพท์" หมายถึง เสียง คำ คำยากที่ต้องแปล เรื่อง เมื่อนำคำสองคำมารวมกัน ทำให้ได้ความหมายขึ้นมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ศ 3.1   ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์

                       หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ ภาษาท่า- นาฏยศัพท์

              ป.4/2  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆในการถ่ายทอดเรื่องราว

                       การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์

                       การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว

             ป.4/3  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆตามความคิดของตน การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร้า

                      ประกอบจังหวะพื้นเมือง

              ป.4/4  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ รำวงมาตรฐาน- ระบำ

              ป.4/5  เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง

   ศ 3.2   ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ

                       ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การละเล่นของหลวง และที่มาของชุดการแสดง คุณค่าของ   

                       นาฏศิลป์ไทย

             ป.4/4  ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

             ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การชมการแสดง

                      เปรียบเทียบการนาฏศิลป์ กับการแสดงวัฒนธรรมอื่น

            ป.4/3  อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์

                     ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การทำความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดงนาฏศิลป์

    วัตถุประสงค์

           1 บอกความหมาย-ประเภทนาฏยศัพท์

           2 แสดงท่านาฏยศัพท์การใช้มือและเท้า

การวัดผลและประเมินผล

วัดผลประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นาฏยศัพท์
เรื่อง นาฏยศัพท์ 4 (5 ก.ย 62)
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ