ละครสร้างสรรค์ 2 (1 ส.ค 62)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ละครสร้างสรรค์   คือ ละครที่ไม่มีรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องจัดแสดงบนเวทีเน้นไปที่ผลสำเร็จของละครมากกว่า ละครสร้างสรรค์อาจจัดแสดงบริเวณที่โล่งกว้าง ผู้แสดงแต่งกายไม่หรูหรามากนัก ผู้แสดงควรฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การมอง การดม การได้ยิน การสัมผัสและการลิ้มรส มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่ว แสดงท่าทาง  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 3.1   ป.4/1  ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละครที่ใช้สื่อความหมายและอารมณ์

                       หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ ภาษาท่า- นาฏยศัพท์

              ป.4/2  ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆในการถ่ายทอดเรื่องราว

                       การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงปลุกใจและเพลงพระราชนิพนธ์

                       การใช้ศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว

             ป.4/3  แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆตามความคิดของตน การประดิษฐ์ท่าทางหรือท่าร้า

                      ประกอบจังหวะพื้นเมือง

              ป.4/4  แสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่  การแสดงนาฏศิลป์ ประเภทคู่และหมู่ รำวงมาตรฐาน- ระบำ

              ป.4/5  เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง

   ศ 3.2   ป.4/1  อธิบายประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ หรือชุดการแสดงอย่างง่าย ๆ

                       ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การละเล่นของหลวง และที่มาของชุดการแสดง คุณค่าของ   

                       นาฏศิลป์ไทย

             ป.4/4  ระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์

             ป.4/2  เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่น การชมการแสดง

                      เปรียบเทียบการนาฏศิลป์ กับการแสดงวัฒนธรรมอื่น

            ป.4/3  อธิบายความสำคัญของการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์

                     ความเป็นมาของนาฏศิลป์ การทำความเคารพก่อนเรียนและก่อนแสดงนาฏศิลป์

 วัตถุประสงค์

                 1 บอกความหมายของละครสร้างสรรค์

                 2 แสดงสีหน้าท่าทางตามบทบาท

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตการตอบคำถาม

2 สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ละครสร้างสรรค์
เรื่อง ละครสร้างสรรค์ 2 (1 ส.ค 62)
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ