I Can Do It

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน การช่วยทำงานในบ้านของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1. อ่านออกเสียงคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ของการกระทำได้

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. พูดขอและให้ข้อมูลได้

4. เขียนและพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

 

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 1 : Me & My Family All About Me
ชั่วโมง Doing Housework - I Can Do It
เรื่อง I Can Do It วันที่ 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น