หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์ (5)
หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์ (5)
หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์ (5)
หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์ (5)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๗
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์
เรื่อง หน่วยที่ ๑๗ เรื่อง สัตว์ (5) (13 ก.ย.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์