หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่ (1)
หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่ (1)
หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่ (1)
หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่ (1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๑
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่
เรื่อง หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง วันแม่ (1) (26 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์