หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2)
หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2)
หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2)
หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๘
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม
เรื่อง หน่วยที่ ๑๘ การคมนาคม (2) (16 ก.ย.62)
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์